Rumored Buzz on תביעות קטנות תאונות רכב

יתר על כן, הנתבעת לא הציגה את כרטיס העבודה המקורי, אלא העתק צילומי של הכרטיס. התצלום אינו ברור די הצורך וכלל לא שוכנעתי שמדובר בכרטיס המתייחס למשאית נשוא התביעה.להתנהלות מול סוכני ביטוח וממשקים

read more